Friday 1 September 2017

Ghareeb ki eid-e-qurbaan

Ghareeb ki Eid-e-Qurbaan
Nadeem Ahmed Ansari
Aaj Eidhul adha hai
Mahalle ke bachche naye kapde pehne
kar rahe hain, hud dang apnr range me
eid gaaho ko jane ki tayyari hai
gharo me pakwaan banne jani hain
har ek khushi me mast hai
kyun na ho
eid ka phir gasht hai
mai hi udaas baitha hun
dogane...
You can see at http://afif.in/ghareeb-ki-eid-e-qurbaan-2/

No comments:

Post a Comment